Başlanğıc Seminarı keçirildi


13Bakı şəhərində 2014 –cü il 28 noyabr tarixində “SAPFİR” Hotelinin akt zalında FAO – nun dəstəyi ilə “Azərbaycanda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkişafı və institusional bacarıqların artırılması –GCP/AZE/006/TUR” mövzusunda texniki yardım layihəsinin təqdimatı ilə bağlı Layihənin Başlanğıc Seminarı keçirilmişdir Читать далее

Реклама

«XƏZƏR ƏJDAHASI» EL -NİNO İQLİM VƏ PLANETİN TƏBİİ FƏLAKƏTLƏRİNİ İŞƏ SALAN MEXANİZMİNİ İDARƏ EDİRMİ?


fuadHazırladı: Teymur Kəsəmənli
Ufoloq Fuad Qasmov Fizika Riyaziyyat Elmləri Doktoru

Bu işlərdə əsas söhbət Xəzər akvatoriyasında müşahidə edilən nadir anomal təbii fenomen- EL-NİNO “Xəzər əjdahası” nın nadir xüsusiyyətlərindən gedir.Onun nadir xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, indiki Xəzər görünüşünə ğörə Dünya okeanı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, amma dərin tektonik dağıntılar hesabına 5 dəniz və hətta Şimal-Buzlu okeanı ilə əlaqədədir. Читать далее

BUĞDA BİTKİSİ DƏNİNDƏ QARA RÜŞEYM XƏSTƏLİYİ PROBLEMLƏR VƏ VƏZİFƏLƏR


elxan_eliyevAzərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu
E.B. Əliyev b.ü.f.d., S.K. Hacıyeva a.e.ü.f.d., Ş.F. Sadıqov, k.e.i.
e-mail elxan-aliyev00@rambler.ru

Son illər Azərbaycanın Abşeron təcrübə sahəsində tədqiqatçıların üzləşdiyi problemlərdən biri buğda bitkisində qara rüşeym xəstəliyinin müxtəlif sort və genotiplərdə, eləcədə ayrı-ayrı hibrid nəsillərdə təzahür etməsidir ki, bu vəziyyət də təbii olaraq bölgə üçün yeni bir stress amilin, daha dogrusu təhlükəli hesab olunan, Azərbaycan üçün vaxtı ilə o qədər də xarakterik sayılmayan göbələk xəstəliyinin inkişafının geniş əraziləri bürüyə bilməsi təhlükəsi problemini gündəmə gətirmişdir. Читать далее

BUĞDA BİTKİSİNİ PAS XƏSTƏLİKLƏRİNDƏN MÜHAFİZƏ EDƏN 2 GEN AŞKAR EDİLMIŞDIR


1adanada-4-yeni-bugday-cesidi-gelistirildiAzərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu
E.B. Əliyev b.ü.f.d. C.M. Talai b.ü.f.d. dosent

İsveçrənin Sürix şəhərində fəaliyyət göstərən bitki biologiyası institutunun əməkdaşları tərəfindən buğda bitkilərini göbələk xəstəliklərinin dağıdıcı təsirindən muhafizə edən 2 gen aşkar edilmişdir. Читать далее

SSRİ Ali Sovetin Rəyasət Heyətnin Sədri və Azərbaycan Sovet Respublikası Kənd Təsərrüfatı Naziri(1950-1954) İlyas Abdullayev


1043İlyas Kərim oğlu Abdullayev 23 mart 1913 -cü ildə Ağstafa rayonunun Qıraq Kəsəmən kəndində dünyaya gəlmişdir. 1921-1926-cı illərdə Ağstafa beşillik dəmiryolu məktəbində oxuyub. 1926-1930-cu illərdə isə Zaqatala kənd təsərrüfatı texnikumunda təhsilini davam etdirib [1] . Читать далее

Millət vəkili həyacan təbili çaldı


unnamed (1)

“Geni dəyişdirilmiş məhsullar milli təhlükəsizliyimizə sui-qəsddir”

«Rəvan» Gəncliyə Dəstək İctimai Birliyi bu günlərdə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının yardımı ilə BMM-də «Gəncləri GMO məhsullarının insan sağlamlığı üçün yaratdığı təhlükələr və bu sahədəki qanunvericilik aktları barədə maarifləndirmək» layihəsi çərçivəsində tədbir keçirib. Читать далее

KOSMİK CEVRİLİŞ 2014 – ci il QİYAMƏTİN ƏLAMƏTLƏRİ


vfreddcTeymur Kəsəmənli
Son illər dünyada baş verən təbii dağıntıların aktivliyi genişlənərək ekloji amillərə öz təsirinı görsətərməkdədi. Bununla yanaşı təbiətə təsir edən və həyata keçrilən bəzi elmi – texniki tədbirlər ekoloji fəlakətlərə səbəb olur. Təbiət, öz məcrasından süni şəklidə cıxmasını təbii olaraq “qəbul edə bilmir.” Təbiətin qəzəbindən yaranan dağıntılar ekoloji cirklənmələrə gətrib cıxarır. Читать далее

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО!


ДИРЕКТОРУ  УЧЕБНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ250_1
КЛИНИКИ АЗРБАЙДЖАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРОНЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРОФЕССОРУ СУРХАЮ МУСАЕВУ
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО! Читать далее

ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASINDA EKOLOJİ TƏDRİS VƏ TƏBLİĞİN ƏHƏMİYYƏTİ


DSC_0010Yusif Mahmudov,
Qobustan rayonu İ.İbrahimov adına Dərəkənd kənd tam orta məktəbin biologiya-kimya müəllimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına Tarix İnstutunun dissertantı
 Xülasə. Təbiətə qayğıkeş münasibət, ekoloji təfəkkürün yaranması əhalidə və gənc nəsldə ekoloji tərbiyə və mədəniyyətin hansı səviyyədə olmasından asılıdır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji təhsillə bağlı qəbul edilmiş ekoloji qanunçuluq və qərarlar bu problemin həllində atılmış mühüm addımlardır. Milli Təhsil Konsepsiyasında da gənc nəslin ekoloji təhsil və tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Читать далее

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ – УКРАИНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО КРЕПНЕТ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ.


IMAG1070_1Издревле достижения великих успехов народов многих стран в различных областях жизнедеятельности человека в значительной степени было связано с образованием и обучением их населения в зарубежных странах, характеризующиеся многовековой развитой системой научных и образовательных традиций. Читать далее

САМАЯ ЛУЧШАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ


elxan_eliyevЭ.Б.АЛИЕВ, З.А. МАМЕДОВ, *П.У. ФАТУЛЛАЕВ, А.Дж. МУСАЕВ, А.М. АБДУЛЛАЕВ, Дж. М. ТАЛАИ.
Азербайджанский научно-исследовательский институт Земледелия, гор. Баку.
*Институт Биологических Ресурсов, гор. Нахичевань.
Народная пословица гласит: – все новое – это хорошо забытое старое.
Изложение настоящей статьи не прочь было начать, цитируя данную пословицу, ибо человечество в погони за совершенство и развитие все новых технологий производства зачастую игнорирует, или вовсе забывает широко используемые стародавние технологии производства, отличающегося достаточно щадящими свойствами в сохранении высокого качества производимой продукции. Читать далее

MİNNƏTDARLIQ NƏKTUBU!


dypppppEKO-İNTER İctimai Siyası Beynəlxalq Jurnalın redaksiya heyəti, redaksiyaya daxil olan müraciətə əsasən Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları, 10 YP 517 Dövlət nişanı avtomobilinin polis işçilərinə sürücü vətəndaşlara göstərdikləri kömək, qayğı və yüksək səviyyədə diqqətə görə minnətdarlığını bildirir, bu işçi heyətinin fəaliyyətinin DYP də çalışan bütün əməkdaşlar üçün nümunə olmasını arzulayır.
EKO-İNTER Jurnalının Redaksiya heyəti adından

DİRİLİ QURBANİNİN YARADICILIĞINDA ƏTRAF MÜHİTƏ MÜNASİBƏT


DSC_0010Yusif Dirili

Müa­sir dövr bir sı­ra mə­sə­lə­lə­rin qlo­bal­lı­ğı ilə xa­rak­te­ri­zə olu­nur. Eko­lo­ji prob­le­min kəs­kin­ləş­mə­si onun dün­ya miq­ya­sın­da həl­li­ni tə­ləb edir. La­kin is­tə­ni­lən prob­le­min kö­kü­nü bil­mə­dən, ta­ri­xi­ni öy­rən­mə­dən həll et­mək müm­kün de­yil. Bu ba­xım­dan ət­raf mü­hi­tə klas­sik ya­naş­ma­nın mə­qam­la­rı üzə­rin­də da­yan­maq is­tər­dik. Bi­zim mi­sal­da Azər­bay­can aşıq sə­nə­ti­nin tə­məl­da­şı sa­yı­lan, XV-X­VI əsr­lər­də ya­şa­yıb-­ya­rat­mış gör­kəm­li el şai­ri, haqq aşı­ğı Di­ri­li Qur­ba­ni­nin ya­ra­dı­cı­lı­ğın­da ət­raf mü­hit­lə mü­na­si­bət bu cə­hət­dən xü­su­si ma­raq do­ğu­rur. Читать далее

NİZAMİNİN EKOLOJİ DÜNYA GÖRÜŞÜ


­­DSC_0010Yu­sif DİRİLİ

E­ko­lo­gi­ya bir elm ki­mi XIX əs­rin II ya­rı­sın­da mey­da­na gəl­miş, prob­lem ki­mi XX əs­rin əv­vəl­lə­rin­dən baş­la­ya­raq diq­qə­ti cəlb et­miş­dir. Eko­lo­ji prob­le­min tö­rə­di­ci fak­to­ru bir­mə­na­lı ola­raq in­san gö­tü­rü­lür. Ya­ran­dı­ğı ilk vaxt­lar­dan tə­biə­tə aq­res­siv mü­na­si­bət­də bu­lu­nan in­san, za­man-­za­man ona öz tə­si­ri­ni gös­tər­miş­dir. Tə­sa­dü­fi de­yil ki, ət­raf mü­hit təd­qi­qat­çı­la­rı üç eko­lo­ji amil sı­ra­sın­da in­sa­nı xü­su­si qeyd edir­lər. On­lar­dan bi­rin­ci­si abio­tik, yə­ni can­sız­la­rın (iq­lim, su, ha­va, tor­paq), bio­tik, yə­ni can­lı­la­rın (bit­ki, hey­van, mikroor­qa­nizm­lər) və ant­ro­po­gen (in­san), yə­ni in­sa­nın tə­biə­tə tə­si­ri­dir.  Читать далее

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACLARININ MEŞƏ ÖRTÜYÜNÜN AŞAĞI VƏ YUXARI SƏRHƏDLƏRİNDƏ ANTROPOGEN DƏYİŞİKLİKLƏRİN PEYK MƏLUMATLARI ƏSASINDA ARAŞDIRILMASI.


DCanməmmədova. Rəsmiyyə
Böyük Qafqazın cənub yamacına daxil olan rayonların (Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ) ərazisində bitki örtüyü dağlıq əraziyə məxsus yüksək zonallıq qanununa uyğun olaraq dəniz səviyyəsindən yuxarı qalxdıqca dəyişir. Balakən, Zaqatala, Qax rayonlarının cənub hissəsində düzən meşələrinin qalıqlarına (qızılağac, yalanqoz, ağyarpaq qovaq, uzunsaplaq palıd ) rast gəlinir. Bu ərazilərdə pozulmuş düzən meşələri çox sayda bağlar, kənd təsərrüfatı sahələri, törəmə tipli kolluqlar (şibləklər) və yaşayış məntəqələri ilə əvəz olunmuşdur. Читать далее

SACRED WATER & THE SACRED SOLFEGGIO


16705fWHAT ARE THE ANCIENT SOLFEGGIO FREQUENCIES?
These original sound frequencies were apparently used in Ancient Gregorian Chants, such as the great hymn to St. John the Baptist, along with others that church authorities say were lost centuries ago. Читать далее

ZEMZEM SUYUNUN SİRRİ ÇÖZÜLDÜ!


20130102074839_zemzemsuyu

Zemzem suyunun bu özelliği ilk defa keşfedildi. Ezan okunduğunda berraklaşan su, çan sesi geldiğinde kararıyor.

Japon ve Alman bilim adamları zemzemle ilgili hayrete düşüren açıklamalarda bulundu. Zemzem ezan okunduğunda berraklaşıyor, çan çaldığında ise kararıyor. Читать далее

«ვუყურებ ნახატს» – გია ჯავახიშვილი; პასუხი: «სამყაროს ცეკვა» – ეკა აბულაძე


9534_n

Ekaterine Abuladze 

ვუყურებ ნახატს,

ჩარჩოში ჩაგისვამს ედემის ბაღი,
რომელსაც შეუხამე ფერები ლაღი.
რა ტკბილი ყოფილა ცოდვების დაღი!
ვცდილობ, მოვიფიქრო პასუხი საღი: Читать далее

ELXAN BÖYÜKAĞA OĞLU ƏLİYEV — 60


elxan_eliyev

Bu il Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, biologiya elimləri üzrə fəlsəfə doktoru, EKO-İNTER ictimai beynəlxalq jurnalın redaktoru, “Gen mühəndisliyi fəaliyyəti ilə bağlı ictimai birliyin” sədri Əliyev Elxan Böyükağa oğlunun anadan olmasının 60, elmi fəaliyyətinin 35 ili tamam olur. Читать далее

ОБНАРУЖЕНА СТЕБЛЕВАЯ РЖАВЧИНА НА ПОСЕВАХ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ АБШЕРОНА


elxan_eliyevStem rust is found out on crops of wheat in Apsheron conditions
А.Дж. МУСАЕВ, Э.Б, АЛИЕВ, Дж.М. ТАЛАИ, Ш.Ф.САДЫГОВ, Н.Г. АЗИЗОВА, Ш. Р. КЕРИМОВА, З.А. МАМЕДОВ
А C. MUSAYEV, E.B, ALIYEV, С. M. ТАLАİ, Sh.F. SADİQOV, N.Q. АZİZOVA, Sh.R КЕRİMOVA, Z.A.MAMEDOV Читать далее

კალმები მოიმარჯვეთ, კოლეგებო!


    ფილოლოგი, პოეტი,პუბლიცისტი   ანა ბარტყულაშვილი

“ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული“– გვაუწყებს ეკოლოგიის პირველი კანონი. თითქმის  ნებისმიერი ზემოქმედება ბარესამყაროზე  არის ურთიერთდაკავშირებული და ურთიერთდამოკიდებული ფაქტორების რთული კომპლეკსი. იმისათვის, რომ გარე სამყარო არ გადაიქცეს  “გადარჩენის სამყაროდ„. Читать далее

შეჩერდით ხალხო, შეჩერდით! შემოდგომით ფოთლებს ნუ დასწვავთ!


ანა ბარტყულაშვილი

ფილოლოგი, ჟურნალისტი, პუბლიცისტი.

დღევანდელ დღეს, ყველაზე ეკოლოგიური ნაწილი, რომელზეც დამოკიდებულია წარმოება მსოფლიოს ყველა სხვა ეკოლოგიის ნაწილების- ეს არის ეკოლოგიის გაცნობიერება. სწორედაც ამით უნდა დაიწყოს გლობალური პრობლემების გადაწყვეტა. სუფთაა განა ის ადგილი, სადაც ალაგებენ, არამედ იქ სადაც არ ანაგვიანებენ. Читать далее

İSMAYIL İMANZADƏNİN YARADICILIĞINDA EKOLOJİ FİKİRLƏR


İsmayıl İmanzadə dövrümüzün məhsuldar və istedadlı şairlərindən biridir. Hələ sovetlər birliyi dövründə kitabları nəşr olunan, həmin illərdə Cəbrayıl rayonunda fəalyyət göstərən “Ümid” Ədəbi Birliyinə rəhbərlik edən və bununla rayon ədəbi mühitinin formalaşmasına güclü təsir göstərən şair-publisist kimi tanınır. Читать далее

AZƏRBAYCANDA İLK DƏFƏ “Ekologiyadan əvvəlki “ekologiya” adlı monoqrafiya çapdan çıxıb


Ölkəmizdə ekologiyanın tarixi indiyədək əhatəli öyrənilməyib. Əhalinin ətraf mühitə mübnasibətinin tarixi kökü çox qədimlərə gedib çıxır və onu öyrənməyin ekoloji problemlərin həll edilməsində əhəmiyyəti vardır. Indiyədək bu sahədəki mövcud boşluğu aradan qaldıra biləcək yeni monoqrafiya işıq üzü görüb. Читать далее

Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили


s80933669Международной группе ученых под руководством испанца Хуана Бальмонте, известного своими работами в области стволовых клеток, удалось создать эмбрионы химер человека и свиньи, которые в будущем могут стать источником донорских органов. Другая команда исследователей вылечила врожденную глухоту у мышей с помощью вирусов. Читать далее

Норвежский лосось — самая токсичная еда во всем мире


s41793268На протяжении нескольких месяцев французские журналисты Николя Даниель и Луи де Барбейрак изучали рыбную индустрию изнутри. Читать далее

Ağstafada məktəbin qazı yoxdur deyə ağacları qırırlar


getimage-jpg0004Bura Ağstafa rayonunun Saloğlu ilə Muğanlı kəndinin arasında yerləşən meşə zolağıdır.
Olduğumuz ərazidə elektrik mişarının səsi eşidilir, eyni zamanda buradan 100-dən çox kəsilmiş ağacların kötükləri görünür. Bunlar kimlər tərəfindənsə kəsilib. Читать далее