“XƏZƏR ƏJDAHASI” EL -NİNO İQLİM VƏ PLANETİN TƏBİİ FƏLAKƏTLƏRİNİ İŞƏ SALAN MEXANİZMİNİ İDARƏ EDİRMİ?


fuadHazırladı: Teymur Kəsəmənli
Ufoloq Fuad Qasmov Fizika Riyaziyyat Elmləri Doktoru

Bu işlərdə əsas söhbət Xəzər akvatoriyasında müşahidə edilən nadir anomal təbii fenomen- EL-NİNO “Xəzər əjdahası” nın nadir xüsusiyyətlərindən gedir.Onun nadir xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, indiki Xəzər görünüşünə ğörə Dünya okeanı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, amma dərin tektonik dağıntılar hesabına 5 dəniz və hətta Şimal-Buzlu okeanı ilə əlaqədədir. Okumaya devam et

BUĞDA BİTKİSİ DƏNİNDƏ QARA RÜŞEYM XƏSTƏLİYİ PROBLEMLƏR VƏ VƏZİFƏLƏR


elxan_eliyevAzərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu
E.B. Əliyev b.ü.f.d., S.K. Hacıyeva a.e.ü.f.d., Ş.F. Sadıqov, k.e.i.
e-mail elxan-aliyev00@rambler.ru

Son illər Azərbaycanın Abşeron təcrübə sahəsində tədqiqatçıların üzləşdiyi problemlərdən biri buğda bitkisində qara rüşeym xəstəliyinin müxtəlif sort və genotiplərdə, eləcədə ayrı-ayrı hibrid nəsillərdə təzahür etməsidir ki, bu vəziyyət də təbii olaraq bölgə üçün yeni bir stress amilin, daha dogrusu təhlükəli hesab olunan, Azərbaycan üçün vaxtı ilə o qədər də xarakterik sayılmayan göbələk xəstəliyinin inkişafının geniş əraziləri bürüyə bilməsi təhlükəsi problemini gündəmə gətirmişdir. Okumaya devam et

BUĞDA BİTKİSİNİ PAS XƏSTƏLİKLƏRİNDƏN MÜHAFİZƏ EDƏN 2 GEN AŞKAR EDİLMIŞDIR


1adanada-4-yeni-bugday-cesidi-gelistirildiAzərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu
E.B. Əliyev b.ü.f.d. C.M. Talai b.ü.f.d. dosent

İsveçrənin Sürix şəhərində fəaliyyət göstərən bitki biologiyası institutunun əməkdaşları tərəfindən buğda bitkilərini göbələk xəstəliklərinin dağıdıcı təsirindən muhafizə edən 2 gen aşkar edilmişdir. Okumaya devam et

NİZAMİNİN EKOLOJİ DÜNYA GÖRÜŞÜ


­­DSC_0010Yu­sif DİRİLİ

E­ko­lo­gi­ya bir elm ki­mi XIX əs­rin II ya­rı­sın­da mey­da­na gəl­miş, prob­lem ki­mi XX əs­rin əv­vəl­lə­rin­dən baş­la­ya­raq diq­qə­ti cəlb et­miş­dir. Eko­lo­ji prob­le­min tö­rə­di­ci fak­to­ru bir­mə­na­lı ola­raq in­san gö­tü­rü­lür. Ya­ran­dı­ğı ilk vaxt­lar­dan tə­biə­tə aq­res­siv mü­na­si­bət­də bu­lu­nan in­san, za­man-­za­man ona öz tə­si­ri­ni gös­tər­miş­dir. Tə­sa­dü­fi de­yil ki, ət­raf mü­hit təd­qi­qat­çı­la­rı üç eko­lo­ji amil sı­ra­sın­da in­sa­nı xü­su­si qeyd edir­lər. On­lar­dan bi­rin­ci­si abio­tik, yə­ni can­sız­la­rın (iq­lim, su, ha­va, tor­paq), bio­tik, yə­ni can­lı­la­rın (bit­ki, hey­van, mikroor­qa­nizm­lər) və ant­ro­po­gen (in­san), yə­ni in­sa­nın tə­biə­tə tə­si­ri­dir.  Okumaya devam et

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACLARININ MEŞƏ ÖRTÜYÜNÜN AŞAĞI VƏ YUXARI SƏRHƏDLƏRİNDƏ ANTROPOGEN DƏYİŞİKLİKLƏRİN PEYK MƏLUMATLARI ƏSASINDA ARAŞDIRILMASI.


DCanməmmədova. Rəsmiyyə
Böyük Qafqazın cənub yamacına daxil olan rayonların (Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ) ərazisində bitki örtüyü dağlıq əraziyə məxsus yüksək zonallıq qanununa uyğun olaraq dəniz səviyyəsindən yuxarı qalxdıqca dəyişir. Balakən, Zaqatala, Qax rayonlarının cənub hissəsində düzən meşələrinin qalıqlarına (qızılağac, yalanqoz, ağyarpaq qovaq, uzunsaplaq palıd ) rast gəlinir. Bu ərazilərdə pozulmuş düzən meşələri çox sayda bağlar, kənd təsərrüfatı sahələri, törəmə tipli kolluqlar (şibləklər) və yaşayış məntəqələri ilə əvəz olunmuşdur. Okumaya devam et

SACRED WATER & THE SACRED SOLFEGGIO


16705fWHAT ARE THE ANCIENT SOLFEGGIO FREQUENCIES?
These original sound frequencies were apparently used in Ancient Gregorian Chants, such as the great hymn to St. John the Baptist, along with others that church authorities say were lost centuries ago. Okumaya devam et

ДАГЕСТАН ПРОТИВ ВЫШЕК 5G


What’s 5G, And Why Are People So Scared of It? Here’s What You Need to Know


This year, there have been attacks on 5G towers around the world linked to coronavirus fears. Okumaya devam et

Жители села сожгли вышку сотовой связи, из-за вредного воздействия 5G


Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался против объединения с Илоном Маском (напомним, Маск получил лицензию на запуск 40 тысяч спутников и размещения миллиона 5G антен на планете) Глава Роскосмоса отметил, что разворачиваемая Маском спутниковая группировка также будет использована в военных целях, поскольку является группировкой двойного применения. «Не стройте иллюзий, граждане», — призвал Рогозин. Okumaya devam et

Что ждать от сетей 5G?


Жители дагестанского села Новый Чиркей выступили против установки вышки мобильной связи, в Великобритании одну такую сожгли. “Антисотовые настроения” наблюдаются в Польше. Okumaya devam et

Не кормите грибов в организме


Грибы — это другая цивилизация, при этом самая древняя, практически вечная субстанция. Вытравить грибы из организма человека очень-очень сложно. Если грибок уже заселился, и, условно говоря, развил свою грибницу, то возникают достаточно сложные проблемы. Okumaya devam et

  • Geni modifikasiya olunmuş məhsulların istehsalına qadağa qoyulsun, qoyulmasın Olsun, olmasın

  • Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Faydaları ve Zararları (GDO)

  • GENI DEYISDIRILMIS MEYVELER

  • (GMO)Genetik modifikasiya olunmuş məhsullara qurdlar və böcəklər yaxın düşmürlər

  • Azərbaycanda geni dəyişdirilmiş bitkilərin idxalı və ticarəti ilə məşğul olanlar cəzalandırılacaq

  • GMO MƏHSULLARI SAĞLAMLIĞIMIZ ÜCÜN CİDDİ TƏHLÜKƏDİR