KƏND TƏSƏRRÜFATININ BİOTEXNOLOGİYA VƏ BİOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ SAHƏSİNDƏ EKSPERTLƏRİN SUBREGİONAL MƏSLƏHƏTLƏŞMƏ YIĞINCAĞI


 

elxan_eliyevElxan Əliyev

Türkiyənin Antaliya şəhərində 2011 ci il  15-17 noyabr tarixində FAO (BMT) dəstəyi ilə Orta Asiya (Qazaxstan, Özbəkistan, Qirğistan, Tacikistan, Türkmənistan), Azərbaycan və Türkiyə ölkələrinin nümayəndələrinin iştirak etdiyi  KƏND TƏSƏRRÜFATININ BİOTEXNOLOGİYA  VƏ  BİOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ SAHƏSİNDƏ EKSPERTLƏRİN SUBREGİONAL MƏSLƏHƏTLƏŞMƏ YIĞINCAĞI keçirilmişdir.

Yığıncaqda Azərbaycan Respublikasını Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən AzET Əkinçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, “EKO-İNTER” Beynəlxalq jurnalın redaktoru, “Gen mühəndisliyi fəaliyyəti ilə bağlı maarifləndirmə” ictimai birliyinin sədri, biologiya elimləri üzrə fəlsəfə doktoru Elxan Əliyev,  AzET Tərəvəzçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, kənd təsərrüfatı elimləri üzrə fəlsəfə doktoru Baratxan Eyyubov, Azərbaycan MEA –nın Botanika İnstitutunun professoru, biologiya elimləri doktoru Səftər Süleymanov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ET Balıqçılıq Təsərrüfatı İnstitutunun direktoru, biologiya elimləri doktoru, professor Mehman Axundov təmsil etmişlər.

 Region dövlətlərin iştirakçıları 3 gün davam edən yığıncaqda öz ölkələrinin kənd təsərrüfatı sahələrinin müasir vəziyyəti haqqında kifayət qədər geniş məlumat vermiş, KƏND TƏSƏRRÜFATININ BİOTEXNOLOGİYA  VƏ  BİOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİK SAHƏSİNDƏ mövcud olan güclü və zəif cəhətləri yetərincə işıqlandırmış, eləcə də bu sahədə həll olunmayan problemləri və prioritet istiqamətləri müzakirə etmişlər. Müzakirələrdə mərkəzi yerlərdən birini biotexnologiya sahəsində, həm GMO bitkilərlə, həm də bu sahənin digər istiqamətləri ilə bağlı həyata keçirilən tədqiqat işlərinin müasir vəziyyəti,   GMO orqanizmlərin istehsalı və onların kənd təsərrüfatinda istifadəsi zamanı yarana bilən risklərin qiymətləndirilməsi və həmçinin, biotəhlükəsizlik sahəsində mövcud olan hüquqi-normativ bazanın  fəaliyyət səviyyəsi   tuturdu. 

Xüsusi diqqət GMO bitkilərindən kommersiya əkinləri və təsərrüfat sınaqları zamanı əldə edilən nəticələrə və onların sonrakı mərhələlərdə yaratdıqları və ya yarada biləcəkləri fəsadlara yönəldilmişdi. Mahiyyətcə heç də az əhəmiyyət kəsb etməyən müzakirə obyektindən biri də hər bir ölkədə GMO -rı təyin edən və kəmiyyətcə dəqiq qiymətləndirən müasir laboratoriyaların əldə olunması və onların səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi  idi. İştirakçı olan ölkələrin hər birində   KƏND TƏSƏRRÜFATININ BİOTEXNOLOGİYA  VƏ  BİOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ SAHƏSİNDƏ ictimaiyyətin məlumatlandırılması, maarifləndirilməsi və bu istiqamətdə iştirakının təmin edilməsi üçün etibarlı mexanizmlərin işlənib hazırlanması da mühüm məsələlərdən biri kimi yığıncaqda geniş müzakirə edildi. Təmsilçilər öz ölkələrinə donor dövlətlər və təşkilatlar tərəfindən  KƏND TƏSƏRRÜFATININ BİOTEXNOLOGİYA  VƏ  BİOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ SAHƏSİNƏ edilən  köməkliyin (əgər belə köməklik edilibsə) vəziyyəti haqqında məlumat verdilər (Azərbaycan Respublikası bu sahədə heç bir köməklik almayıb). Ümumiyyətlə, yığıncaq  işgüzar və konstruktiv şəraitdə keçib. Sonda hər bir ölkə KƏND TƏSƏRRÜFATININ BİOTEXNOLOGİYA  VƏ  BİOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ SAHƏSİNDƏ güclü və zəif cəhətləri, mövcud olan imkanları və bu istiqamətdə hələ də büyük təhlükə kəsb edən məqamları bir daha vürğulayiblar. Yığıncağın axırıncı günü təşkilatçılar tərəfindən iştirakçı ölkələrin hər birinə KƏND TƏSƏRRÜFATININ BİOTEXNOLOGİYA  VƏ  BİOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ SAHƏSİNDƏ prioritet proyektin işlənib hazırlanması imkanı verildi və onun 2011 –ci il 20 dekabr tarixinə qədər FAO – ya təqdim edilməsi üçün  qərar qəbul olundu.

 Субрегиональное консультативное совещание экспертов в области сельскохозяйственной биотехнологии и биологической безопасности

В Турецком городе Анталия  15-17 ноября 2011 года при поддержке организации FAO  (ООН)  прошло  Субрегиональное  консультативное совещание экспертов по сельскохозяйственной биотехнологии и биобезопасности с участием стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан), Азербайджана и Турции. 

 В этом совещании от Министерства  Сельского Хозяйства Азербайджанской Республики участвовали: ведущий научный сотрудник научно исследовательского  института Земледелия, редактор Международного журнала «ЭКО-ИНТЕР», председатель общества «Просвещение населения связанное с генной инженерией» доктор  философии по биологическим наукам Эльхан Алиев,    ведущий научный сотрудник научно исследовательского  института Овощеводства доктор философии по сельскохозяйственным наукам Баратхан  Эйюбов, от института Ботаники НАН Азербайджана доктор биологических наук, профессор Сафтар Сулейманов, от  Министерства Экологии и Природных Ресурсов Азербайджанской Республики, директор научно — исследовательсоко института Рыбного Хозяйства, доктор биологических наук, профессор Мехман Ахундов. В течение трех рабочих дней участники региональных стран представили достаточно объемную информацию о современном состоянии сельского хозяйства своих государств, широко осветили сильные и слабые стороны сельскохозяйственной биотехнологии и биобезопасности,  а также обсудили существующие проблемы и приоритеты в этой области. Центральное место в обсуждениях занимали состояние исследовательских работ в области биотехнологии, связанных как с ГМО растениями, так и с другими направлениями биотехнологии, оценки рисков при производстве ГМО организмов и их использовании в сельском хозяйстве, наличие действующих нормативно-правовых баз в области биобезопасности. Особое внимание уделялось опытам получения результатов полевых испытаний и коммерческим посевам ГМО растений и урокам, последовавшим после их завершения. Немаловажным обсуждаемым вопросом в совещании оказалось наличие в каждой стране современных лабораторий и их эффективное использование в  идентификации и количественной оценке ГМО.

 Были рассмотрены надежные механизмы в каждой стране для обеспечения осведомленности общественности образования и участия их в области сельскохозяйственной биотехнологии и биобезопасности. Страны сообщили о состоянии донорской помощи, (если таковая имелась) со стороны донорских государств и организаций  в области сельскохозяйственной биотехнологии и биобезопасности (Азербайджанская Республика не получала никакой помощи). В целом совещание прошло в деловой и конструктивной обстановке. По завершению каждая страна представила сильные и слабые стороны, существующие возможности и потенциальную опасность деятельности сельскохозяйственной биотехнологии и биобезопасности. Было принято решение предоставить возможность странам  разработать  приоритетный проект в области сельскохозяйственной биотехнологии и биобезопасности и представить его к 20 декабря 2011 года в ФАО.  

Реклама